Użytkownik:Acidburnpl/Brudnopis

Z FluxboxPL.org

Skocz do: nawigacja, szukaj

Edycja pliku init

Plik init znajduje się w ~/.fluxbox/init. Możemy go edytować wybranym przez siebie edytorem tekstu. Po każdej zmianie należy plik zapisać i z menu wybrać opcje rekonfiguracji (u mnie nazywa się on „Reconfigure”). Poniżej znajduje się opis dostępnych opcji. Polecenia z opcja screen0 tyczą się pierwszego monitora. Jeśli używasz więcej niż jeden, to każdy kolejny będzie zwiększany o jeden np. screen1 (drugi), screen2 (trzeci) itd.

Ustawienia przezroczystości:

session.screen0.menu.alpha: <całkowita>

Przezroczystość menu.

session.screen0.slit.alpha: <całkowita>

Przezroczystość szczeliny.

session.screen0.toolbar.alpha: <całkowita>

Przezroczystość paska narzędzi.

session.screen0.window.focus.alpha: <całkowita>

Przezroczystość aktywnego okna.

session.screen0.window.unfocus.alpha: <całkowita>

Przezroczystość okien nieaktywnych.

Jako parametr podajemy liczbe całkowitą z przedziału 0-255. Gdzie 255 oznacza brak przezroczystości, a wartość 0 całkowitą przezroczystość.

Domyślnie: 255


Opcje autoukrywania:

session.screen0.slit.autoHide: <boolean>

Opcja autoukrywania dla szczeliny.

session.screen0.toolbar.autoHide: <boolean>

Opcja autoukrywania dla paska narzędzi.

Jako wartość boolean podajemy true(prawda) lub false(fałsz). Jeśli wybierzemy true dla obu to w przypadku kiedy szczelina i pasek narzędzie nie będę używane zostaną ukryte.

Domyślnie: false


Opcje rolki:

session.screen0.desktopwheeling: <boolean>

Opcja rolki myszy dla pulpitów.

session.screen0.toolbar.wheeling: <boolean>

Opcja rolki myszy dla paska narzędzi.

Opcje służą to włączenia lub wyłączenia rolki myszy to przełączania pulpitów lub ikon na pasku narzędzi. Dostępne opcje to true(prawda) lub false(fałsz).

Domyślnie: true


Opcje warstwy:

session.screen0.slit.layer: <warstwa>

Opcja warstwy dla szczeliny.

session.screen0.toolbar.layer: <warstwa>

Opcja warstwy dla paska narzędzi.

Dzięki tym opcją można ustawić na której warstwie ma pojamić się pasek narzędzi i szczelina. Dostępne opcje to:

 • Above Dock(powyżej doku)
 • Dock(dok)
 • Top(wierzch)
 • Normal(normalnie)
 • Bottom(dno)
 • Desktop(pulpit)

Domyślnie: Desktop


Opcje onTop:

session.screen0.slit.onTop: <boolean>

Opcja ustawiająca pozycje szczeliny.

session.screen0.toolbar.onTop: <boolean>

Opcja ustawiająca pozycje paska narzędzi.

Dzięki tym opcją możemy ustawić pozycje paska narzędzi i szczeliny. Do wyboru mamy dwa ustawienia true(prawda) – pasek/szczelina zawsze będą na wierzchu i żadne okno ich nie przykryje, lub false(fałsz) – przy taki ustawieniu okna mogą przykryć pasek/szczelinę.

Domyślnie: false


Opcje umiejscowienia:

session.screen0.slit.placement: <umiejscowienie>

Opcja umiejscowienia dla szczeliny.

session.screen0.toolbar.placement: <umiejscowienie>

Opcja umiejscowienia dla paska narzędzi.

Opcje służą do określenia umiejscowienia paska narzędzi i szczeliny na pulpicie. Możliwe umiejscowienia:

 • BottomCenter
 • BottomLeft
 • BottomRight
 • LeftCenter
 • RightCenter
 • TopCenter
 • TopLeft
 • TopRight


Ustawienia maksymalnego zasłonięcia:

session.screen0.slit.maxOver: <boolean>

Ustawienia zasłonięcia dla szczeliny.

session.screen0.toolbar.maxOver: <boolean>

Ustawienia zasłonięcia dla paska narzędzi.

Do wyboru mamy dwie opcje: true, false. Gdy ustawimy opcje true dla paska/szczeliny to podczas maksymalizacji pasek jak i szczelina zostaną przykryte przez okno.

Domyślnie: false


Ustawienia paska narzędzi:

session.screen0.toolbar.height: <całkowita>

Ustawienie opcji wysokości paska narzędzi. Jako parametr podajemy liczbę całkowitą. Gdy wartość ustawiona jest na 0 to kontrole nad rozmiarem przejmuje ustawienia wysokości paska narzędzi w stylu.

Domyślnie: 0

session.screen0.toolbar.visible: <boolean>

Opcja ustawia widoczność paska narzędzi. Możliwe ustawiania to true - pasek widoczny, lub false - pasek narzędzi nie widoczny.

Domyślnie: true

session.screen0.toolbar.widthPercent: <całkowita>

Opcja ustawia szerokość paska narzędzi. Jako argument podajemy liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 100, gdzie 100 to maksymalna szerokość.

Domyślnie: 100

session.screen0.toolbar.tools: <przybory>

Opcja ustawia jakie przybory mają pojawić się na pasku narzędzi. Możliwe ustawienia to:

 • clock(zegar)
 • iconbar(pasek ikon)
 • nextwindow(następne okno)
 • prevwindow(poprzednie okno)
 • nextworkspace(następna przestrzeń robocza)
 • prevworkspace(poprzednia przestrzeń robocza)
 • systemtray(taca systemowa)
 • workspacename(nazwa przestrzeni roboczej)

Nie musimy podawać tylko jednej opcji, możemy podać je wszystkie. Wtedy należy po każdej postawić przecinek oraz spacje.

session.screen0.toolbar.onhead: <całkowita>

Opcja ustawiająca na którym monitorze ma być widoczny pasek narzędzi. Pomocna w przymadku systemów z kilkoma ekranami. Jako argument podajemy liczbę całkowitą.

Domyślnie: 0


Ustawienia szczeliny:

session.screen0.slit.onhead: <całkowiata>

Opcja określająca na którym monitorze ma być widoczna szczelina. Pomocna w przypadku systemu z kilkoma ekranami. Jako argument podajemy liczbę całkowitą.

Domyślnie: 0

session.screen0.slit.direction: Vertical


Ustawiania paska ikon:

session.screen0.iconbar.iconWidth: 70

Opcja określa szerokość ikon. Jest zależna od ustawienia *.iconbar.alignment(patrz niżej).

session.screen0.iconbar.mode: <tryb>

Opcja określa tryb menu paska ikon. Dostępne opcje:

 • AllWindows(wszystkie okna)
 • Icons(ikony)
 • None(żaden)
 • Workspace(przestrzeń robocza)
 • WorkspaceIcons(ikony przestrzeni roboczej)

Na przykład gdy wybierzemy opcje AllWindows to aplikacje uruchomione na którymkolwiek pulpicie, będą widoczne na pasku ikon innych pulpitów. W przypadku Workspace, ikony będą widoczne tylko na pulpicie na którym została uruchomiona aplikacja.

Domyślnie: Workspace

session.screen0.iconbar.use.Pixmap: <boolean>

Opcja określa czy na pasku ikon mają pojawiać się ikony wraz z nazwą aplikacji. Dostępne opcje to true, false.

Domyślnie: true

session.screen0.iconbar.iconTextPadding: 10l
session.screen0.iconbar.deiconifyMode: <tryb>

Opcja przydatna *.iconbar.mode(patrz wyżej) mamy ustawione na AllWindow. Dzięki temu możemy zdecydować czy po wciśnięciu ikony, która znajduje się na innym pulpicie, okno zostanie uruchomiona na obecnym pulpicie czy zostaniemy przeniesieni na pulpit na którym aplikacja została uruchomiona. Możliwe ustawienia to:

 • Current(aktualny)
 • Follow(iść za)
session.screen0.iconbar.wheelMode: Screen
session.screen0.iconbar.alignment: <pozycja>

Opcja określa pozycje ikon na pasku ikon. Możliwe ustawienia:

 • Left(lewa)
 • Relative(relatywna)
 • Right(prawa)

W przypadku ustawienia na Left, Right możey ustawić szerokość ikon za pomocą opcji *.iconbar.iconWidth(patrz wyżej). Gdy ustawimy na Relative, ikony zostaną równomiernie rozmieszczone na pasku.

Domyślnie: Relative

session.screen0.iconbar.clienWidth: <całkowita>

Opcja określa wyrównanie dla przycisków zmiany ikon. Jako argument należy podać liczbę całkowitą.

Domyślnie: 0


Ustawienia nakładki:

session.screen0.overlay.lineWidth: 1
session.screen0.overlay.lineStyle: LineSolid
session.screen0.overlay.joinStyle: JoinMiter
session.screen0.overlay.capStyle: CapNotLast


Ustawienia zakładki:

session.screen0.tab.alignment: <pozycja>

Opcja wyrównania zakładki. Jako argument podajemy pozycje np. Left(lewa).

session.screen0.tab.height: <całkowita>

Opcja określająca wysokość zakładki. Jako argument podajemy liczbę całkowitą.

session.screen0.tab.placement: <pozycja>

Opcja określająca pozycje zakładki. Jako argument podajemy pozycje np. Top(góra), Bottom(spód).

session.screen0.tab.rotatevertical: <boolean>

Opcja określająca obrót pionowy. Jako argument podajemy: true, false.

session.screen0.tab.width: <całkowita>

Opcja określająca szerokość zakładki. Jako argument podajemy liczbę całkowitą.


Ustawienie przyciągania okna:

session.screen0.edgeSnapThreshold: <całkowita>

Opcja określająca jak przy jakiej odległości okno zostanie przyciągnięte do krawędzi innego okna lub ekranu. Służy to lepszemu rozstawieniu okien na ekranie. Jako argument podajemy liczbę całkowitą, która określi liczbę pikseli przy jakiej okno ma zostać przyciągnięte.


Pozostałe ustawienia:

session.screen0.followModel: Ignore
session.screen0.rowPlacementDirection: LeftToRight
session.screen0.colPlacementDirection: TopToBottom
session.screen0.resizeMode: Bottom

Inne ustawienia to Quadrant i Center.

session.screen0.focusMode: ClickToFocus
session.screen0.autoRaise: <boolean>
session.screen0.clickRaise: <boolean>
session.screen0.workspacewarping: <boolean>

Opcja ustawia przeciąganie jednego okna do drugiego. Wystarczy złapać lewym przyciskiem myszy okno i przeciągnąć je na inny pulpit. Możliwe ustawiająca to: true(prawda), false(fałsz).

Domyślnie: true

session.screen0.showwindowposition: <boolean>

Opcja włącza pokazanie małego okienka pokazującego pozycje okna podczas przeciągania.

Domyślnie: true

session.screen0.decorateTransient: <boolean>
session.screen0.showposinsidewindow: <boolean>
session.screen0.menuMode: Delay
session.screen0.focusNewWindows: <boolean>

Opcja określająca czy nowe okno ma być od razu oknem aktywnym, czy ma być uruchomione w tle. Możliwe ustawiająca to: true, false.

Domyślnie: true

session.screen0.workspaceNames: <nazwy>

Opcja ustawiająca nazwy poszczególnych pulpitów. Kolejne nazwy podajemy po przecinku i spacji.

Domyślnie: one, two, three, four

session.screen0.menuDelayClose: <całkowita>

Opcja określa czas po jakim ma pojawić się menu. Jako parametr podajemy liczbę całkowitą, która wyraża czas w milisekundach.

Domyślnie: 0

session.screen0.striftimeFormat: 

Opcja określająca rodzaj wyświetlanego czasu.

session.screen0.windowPlacement: <pozycja>

Opcja określająca w jakim miejscu ma pojawić się nowo otwarte okno. Możliwe ustawienia to:

 • RowSmartPlacement
 • LeftRight
 • TopBottom

Domyślnie: RowSmartPlacement

session.screen0.fullMaximizaton: <boolean>

Opcja zezwalająca na pełną maksymalizację okna. Możliwe ustawienia to: true(prawda), false(fałsz)

Domyślnie: false

session.screen0.sloppywindowgrouping: <boolean>
session.screen0.rootCommand: <komenda>

Opcja nadpisuje ustawienia stylu rootCommand. Służy do ustawiania tła.

session.screen0.imageDither: <boolean>
session.screen0.opaqueMove: <boolean>

Opcja określa czy okno podczas przesuwania ma być widoczne.

Domyślnie: false


session.screen0.menuDelay: <całkowita>
session.screen0.workspaces: <całkowita>

Opcja określająca ile ma być przestrzeni roboczych.

Domyślnie: 4


session.screen0.focuseLastWindow: <boolean>
session.screen0.windowMenu:
session.screen0.appsFile: <lokalizacja>

Opcja określa lokalizację do pliku apps

Domyślnie: ~/.fluxbox/apps

session.screen0.groupFile: <lokalizacja>
session.screen0.keyFile: <lokalizacja>

Opcja określająca lokalizację do pliku keys.

Domyślnie: ~/.fluxbox/keys

session.screen0.menuFile: <lokalizacja>

Opcja określająca lokalizację do pliku menu.

Domyślnie: ~/.fluxbox/menu

session.screen0.slitlistFile: <lokalizacja>

Opcja określająca lokalizację do pliku slitlist.

Domyślnie: ~/.fluxbox/slitlist

session.screen0.styleFile: <lokalizacja>

Opcja określająca lokalizację do folderu ze stylami.

session.screen0.autoRaiseDelay: <całkowita>

Opcja określająca opóźnienie po jakim ma pojawić się okno, gdy używa się opcji Autoraise.

Domyślnie: 250

session.cacheLife: <całkowita>

Opcja określająca jak długo (w minutach) mają pozostać w pamięci serwera X, nieużywane pixmap'y.

Domyślnie: 5

session.cacheMax: <całkowita>

Opcja określa ile pamięci (w KB) może wziąć Fluxbox do przechowania pixmaps.

Domyślnie: 200

session.colorsPerChanel: <całkowita>

Opcja określa ile kolorów FB może wziąć od X serwera. Wartość musi być podana w przedziale 2-6. Jeśli używasz FB z głębie 8bpp, musisz ustawić wartość na 4.

Domyślnie: 4

session.doubleClickInterval:

Opcja określająca opóźnienie w milisekundach pomiędzy kliknięciami.

Domyślnie: 250

session.forcePseudoTransparency: <boolean>

Opcja włączająca pseudo przezroczystość dla FB. Możliwe ustawienia to true oraz false.

Domyślnie: false

session.focusTabMinWidth: 0
session.iconbar: <boolean>

Opcja włączająca pasek dla ikon dzięki któremu będą wyświetlane pola ikon. Możliwe ustawiania to true, false.

Domyślnie: true

session.ignoreBorder: <boolean>
session.imageDither: <boolean>

Włączająca/wyłączająca dithering dla zdjęć. Potrzebna tylko wtedy jeśli używasz głębi 8bpp lub mniejszej.

Domyślnie: false

session.numLayers: 13
session.opaqueMove: <oolean>

Opcja określająca czy okno podczas przeciągania ma być widoczne całe czy tylko jego obramowanie. Możliwe ustawienia to: true, false. Dla słabszych komputerów i nie tylko zalecany jest wybór false.

Domyślnie: true

session.tabs: <boolean>

Opcja włączająca/wyłączająca zakładki okien. Możliwe ustawienia to true, false.

Domyślnie: true

session.tabPadding: 0
session.tabsAttachArea: Window
session.titlebar.left: <opcja>

Opcja określająca co ma znajdować się po lewej stronie górnej belki.

Domyślnie: Stick

session.titlebar.tight: <opcja>

Opcja określająca jakie przyciski mają znaleźć się po prawej stronie belki. Domyślnie: Minimize Maximize Close W obu opcjach możliwe opcje to:

 • Stick
 • Menu
 • Shade
 • Minimize
 • Maximize
 • Close
session.updateDelayTime: 0
session.useMod1: <boolean>

Opcja włączająca/wyłączająca użycie klawisza Alt. Możliwe ustawienia to true, false.

Narzędzia osobiste