Plik init

Z FluxboxPL.org

(Przekierowano z Edycja pliku init)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Plik init jest głównym plikiem konfiguracyjnym Fluxboksa. Znajduje się on w katalogu ~/.fluxbox/ i zawiera czysty tekst, dzięki czemu można go modyfikować dowolnym edytorem tekstu. Po każdej zmianie plik należy zapisać i z menu wybrać opcję rekonfiguracji (w domyślnym Menu Gentoo jest to PPM -> fluxbox menu -> Reload config).

Poniżej znajduje się opis dostępnych opcji. Polecenia z opcją screen0 tyczą się pierwszego monitora. Jeśli używasz więcej niż jednego, to każdy kolejny będzie zwiększany o jeden, np. screen1 (drugi), screen2 (trzeci) itd. Jeżeli screen jest pominięte, opcja dotyczy wszystkich ekranów.

Ustawienia przezroczystości:

session.screen0.menu.alpha: <całkowita>

Przezroczystość menu.

session.screen0.slit.alpha: <całkowita>

Przezroczystość szczeliny.

session.screen0.toolbar.alpha: <całkowita>

Przezroczystość paska narzędzi.

session.screen0.window.focus.alpha: <całkowita>

Przezroczystość aktywnego okna.

session.screen0.window.unfocus.alpha: <całkowita>

Przezroczystość okien nieaktywnych.

Parametr jest liczbą całkowitą z przedziału 0-255. 255 oznacza brak przezroczystości a wartość 0 - całkowitą przezroczystość.

Domyślnie: 255

Uwaga.png
Uwaga! Ustawienia alphy w init nie odniosą skutku jeżeli w xorg.conf włączone jest composite (Option "Composite" "Enable").


Opcje autoukrywania:

session.screen0.slit.autoHide: <boolean>

Opcja autoukrywania dla szczeliny.

session.screen0.toolbar.autoHide: <boolean>

Opcja autoukrywania dla paska narzędzi.

<boolean> należy zastąpić True (prawda) lub False (fałsz). Wybranie True spowoduje ukrycie elementu, gdy nie będzie używany.

Domyślnie: False


Opcje rolki:

session.screen0.desktopwheeling: <boolean>

Opcja rolki myszy dla pulpitów.

Uwaga.png
Uwaga! Od wersji 1.0rc3 przewijanie wirtualnych pulpitów rolką myszy definiowane jest w pliku keys. Tym samym powyższa linia straciła wszelkie znaczenie poza kontekstem iconbar.wheelMode:.


session.screen0.toolbar.wheeling: <boolean>

Opcja rolki myszy dla paska narzędzi.

Uwaga.png
Uwaga! Nie udokumentowano działania tej opcji.


Gdy True, rolka myszy będzie służyć do zmiany aktualnego pulpitu wirtualnego, gdy kursor myszy znajdzie się nad odpowiednim elementem.

Domyślnie: True

session.screen0.reversewheeling: <boolean>

Gdy True, przewinięcie rolki myszki „do siebie” (Mouse5) spowoduje przejście na następny pulpit wirtualny, „od siebie” (Mouse4) — poprzedni.

Domyślnie: False

Opcje warstwy:

session.screen0.slit.layer: <warstwa>

Określa warstwę szczeliny.

session.screen0.toolbar.layer: <warstwa>

Określa warstwę paska narzędziowego.

Dzięki tym opcjom można ustawić na której warstwie ma pojawić się pasek narzędziowy oraz szczelina. Dostępne argumenty to:

 • Above Dock (powyżej doku)
 • Dock (dok)
 • Top (wierzch)
 • Normal (normalnie)
 • Bottom (dno)
 • Desktop (pulpit)

Domyślnie: Desktop


Opcje onTop:

session.screen0.slit.onTop: <boolean>

Opcja przykrywania szczeliny przez okna.

session.screen0.toolbar.onTop: <boolean>

Opcja przykrywania paska narzędzi przez okna.

Gdy True, element zawsze będzie na wierzchu i żadne okno go nie przykryje.

Domyślnie: False


Opcje umiejscowienia:

session.screen0.slit.placement: <umiejscowienie>

Umiejscowienie szczeliny.

Domyślnie: BottomRight

session.screen0.toolbar.placement: <umiejscowienie>

Umiejscowienie paska narzędziowego.

Domyślnie: BottomCenter

session.screen0.tab.placement: <pozycja>

Umiejscowienie zewnętrznych zakładek (patrz sekcja zakładek). Nie może przyjąć pozycji zawierających Center.
Opcja dostępna w wersjach 1.0rc i nowszych.

Domyślnie: TopLeft

Możliwe umiejscowienia:

 • TopLeft (lewa górna część ekranu)
 • TopCenter (środkowa górna część ekranu)
 • TopRight (prawa górna część ekranu)
 • LeftTop (górna lewa strona ekranu)
 • LeftCenter (środkowa lewa strona ekranu)
 • LeftBottom (dolna lewa strona ekranu)
 • RightTop (górna prawa strona ekranu)
 • RightCenter (środkowa prawa strona ekranu)
 • RightBottom (dolna prawa strona ekranu)
 • BottomLeft (lewa dolna część ekranu)
 • BottomCenter (środkowa dolna część ekranu)
 • BottomRight (prawa dolna ekranu)

Ustawienia zasłonięcia podczas maksymalizacji:

session.screen0.slit.maxOver: <boolean>

Ustawienia zasłonięcia dla szczeliny.

session.screen0.toolbar.maxOver: <boolean>

Ustawienia zasłonięcia dla paska narzędziowego.

Gdy True, element zostanie przysłonięty przez okno podczas jego maksymalizacji

Domyślnie: False


Ustawienia paska narzędziowego:

session.screen0.toolbar.visible: <boolean>

Gdy True, pasek narzędziowy będzie widoczny.
Poniższe opcje są ważne tylko gdy zostanie ustawione True.

Domyślnie: True

session.screen0.toolbar.height: <całkowita>

Określa wysokość paska narzędziowego. Parametrem jest dowolna liczba całkowita z zakresu 1-99. Gdy podana zostanie wartość spoza tego zakresu, użyta zostanie wartość podana w aktualnym stylu.

Domyślnie: 0

session.screen0.toolbar.widthPercent: <całkowita>

Szerokości paska narzędziowego w procentach. Argumentem może być dowolna liczba z zakresu 0-100.

Domyślnie: 75

session.screen0.toolbar.tools: <przybory>

Określa przybory jakie mają pojawić się na pasku narzędziowym. Dozwolone opcje to:

 • clock (zegar)
 • iconbar (pasek ikon)
 • nextwindow (przycisk następne okno)
 • prevwindow (przycisk poprzednie okno)
 • nextworkspace (przycisk następna przestrzeń robocza)
 • prevworkspace (przycisk poprzednia przestrzeń robocza)
 • systemtray (tacka systemowa)
 • workspacename (nazwa przestrzeni roboczej)

Można podać dowolne z wyżej wymienionych. Będą one wyświetlane na pasku narzędziowym od lewej do prawej. Elementy mogą się powtarzać. Powinny być oddzielone przecinkiem i spacją (, ).

session.iconbar: <boolean>

Gdy True, pasek narzędziowy Fluxboksa będzie zawierał miejsce na pasek ikon (patrz wyżej).

Uwaga.png
Uwaga! Nie udokumentowano jeszcze zmiany zachowania Fluxboksa w zależności od ustawienia tej opcji

Domyślnie: True

session.screen0.toolbar.onhead: <całkowita>

Określa na którym monitorze ma być widoczny pasek narzędzi. Pomocna w przypadku systemów z kilkoma ekranami. Jako argument podajemy liczbę całkowitą z zakresu 0 - liczba_monitorów.

Domyślnie: 0

Ustawienia szczeliny:

session.screen0.slit.onhead: <całkowiata>

Określa na którym monitorze ma być widoczna szczelina. Pomocna w przypadku systemu z kilkoma ekranami. Jako argument podajemy liczbę całkowitą z zakresu 0 - liczba_monitorów.

Domyślnie: 0

session.screen0.slit.direction: <kierunek>

Ustala, w jakim kierunku mają pojawiać się kolejne aplikacje uruchamiane w szczelinie.

 • Vertical - jedna obok drugiej
 • Horizontal - jedna pod drugą

Domyślnie: Vertical

Ustawiania paska ikon:

session.screen0.iconbar.mode: <tryb>

Opcja określa tryb menu paska ikon. Dostępne opcje:

 • AllWindows (wszystkie okna)
 • Icons (wszystkie zminimalizowane okna)
 • None (żadne)
 • Workspace (wszystkie z aktualnego pulpitu wirtualnego)
 • WorkspaceIcons (wszystkie zminimalizowane okna z aktualnego pulpitu wirtualnego)

Domyślnie: WorkspaceIcons

session.screen0.iconbar.use.Pixmap: <boolean>

Gdy przyjmie wartość True, na pasku ikon obok nazwy okna pojawi się ikona programu (domyślnie przechowywana w /usr/share/pixmaps/).

Domyślnie: True

session.screen0.iconbar.iconTextPadding: <liczba>

Określa odległość tekstu od lewego i prawego boku na pasku ikon (liczone dla każdej ikony z osobna). Argumentem może być dowolna liczba naturalna (domyślna litera l może zostać pominięta lub zastąpiona dowolną inną). Wybranie wartości większej niż ok. 650 będzie powodowało, że tekst nie będzie się wyświetlał (lewy margines najdzie na prawy i vice versa).

Uwaga.png
Uwaga! Ponieważ liczba nie wyraża określonej jednostki, konieczne jest ustawianie tej opcji metodą prób i błędów

Domyślnie: 10l

session.screen0.iconbar.deiconifyMode: <tryb>

Opcja ważna tylko gdy *.iconbar.mode (patrz wyżej) ustawione jest, aby wyświetlało okna z wielu pulpitów wirtualnych. Możliwe ustawienia to:

 • Current - kliknięcie na ikonę spowoduje otworzenie okna programu na aktualnym pulpicie wirtualnym
 • Follow - kliknięcie na ikonę spowoduje przeniesienie się na pulpit, na którym znajduje się okno programu
 • SemiFollow - działa jak Current dla zminimalizowanych okien, Follow dla wszystkich innych
session.screen0.iconbar.alignment: <pozycja>

Opcja określa pozycję ikon na pasku ikon. Możliwe ustawienia:

 • Left (od lewej do prawej)
 • Relative (zależna od ilości ikon - zawsze będą zajmowały całą dostępną przestrzeń)
 • Right (od prawej do lewej)

Domyślnie: Relative

session.screen0.iconbar.iconWidth: <liczba>

Określa szerokość ikon. Argumentem może być dowolna liczba naturalna. Ustawienie czytane jest tylko gdy iconbar.alignment przyjmie wartość inną niż Relative.

Domyślnie: 70

session.screen0.iconbar.clientWidth: <całkowita>

To samo co iconWidth.

session.screen0.iconbar.wheelMode: <wartość>

Ustala zachowanie kółka myszy nad paskiem ikon. Możliwe opcje to:

 • On - włącza rolkę myszy
 • Off - wyłącza rolkę myszy
 • Screen - używa wartości desktopwheeling

Domyślnie: Screen

Ustawienia przesuwania okna:

session.screen0.opaqueMove: <boolean>

Gdy przyjmie True, podczas przesuwania okna widoczna będzie jego zawartość. Dla słabszych komputerów zalecane jest False.

Domyślnie: False

session.opaqueMove: <boolean>

To samo co wyżej.

Domyślnie: True

Poniższe ustawienia zadziałają dla przesuwanych okien tylko wtedy, gdy opaqueMove ustawione jest na False. Ich efekt będzie także widoczny podczas zmiany wielkości okna. Dotyczą one ramki, którą wtedy widać.

session.screen0.overlay.lineWidth: <całkowita>

Grubość (w pikselach) ruchomej ramki. Grubsze ramki powodują dziwne zachowanie Fluxboksa - odwraca on kolory pod ramką.

Domyślnie: 1

session.screen0.overlay.lineStyle: <styl>

Styl ramki. Możliwe ustawienia:

 • LineSolid - linia ciągła
 • LineOnOffDash - linia przerywana, fragmenty przezroczyste są krótsze niż ciągłe (w rezultacie dla szerokości większej niż 3 widoczna jest linia ciągła)
 • LineDoubleDash - linia przyrywana, równe długości

Domyślnie: LineSolid

session.screen0.overlay.joinStyle: JoinMiter

Określa styl rogów ramki. Widoczne tylko gdy jej szerokość jest większa niż 1.

 • JoinRound - zaokraglone
 • JoindMiter - kwadratowe
 • JoinBevel - ścięte

Domyślnie: JoinMiter

session.screen0.overlay.capStyle: CapNotLast

Definiuje jak będą wyglądały końce linii rysowanych, gdy overlay.lineStyle przyjmie wartość LineOnOffDash.

 • CapButt - kwadratowe
 • CapNotLast - jak wyżej, jednak gdy szerokość linii jest równa 0, ostatni punkt nie jest wyświetlany
 • CapRound - zaokrąglenie o promieniu równym szerokości linii i środku w punkcie końcowym
 • CapProjecting - kwadratowe, jednak linia jest wydłużana o połowę szerokości za punkt końcowy

Domyślnie: CapNotLast

Uwaga.png
Uwaga! Dokładniejsze wytłumaczenie powyższych opcji znajduje się w man XCreateGC.
Obrazowe przedstawienie opcji capStyle znajduje się w pop11 ref XpwPixmap w sekcji XtNcapStyle


Ustawienia zakładek:

session.tabs: <boolean>

Gdy True, Fluxbox będzie korzystał z zakładek. Wszystkie poniższe opcje przynoszą efekt tylko gdy ustawione na True.

Domyślnie: True

session.screen0.sloppywindowgrouping: <boolean>
 • True - zakładkę wystarczy opuścić na okno, aby została dodana do grupy
 • False - zakładkę należy opuścić na pasek tytułu, aby została dodana do grupy

Domyślnie: True

session.tabsAttachArea: <miejsce>
 • Window - równoważne sloppywindowgrouping: True
 • Titlebar - równoważne sloppywindowgrouping: False

Domyślnie: Window

session.tabPadding: <całkowita>

Określa odległość tekstu od lewej i prawej krawędzi zakładki. Argumentem może być dowolna liczba całkowita.

Uwaga.png
Uwaga! Ponieważ liczba nie wyraża określonej jednostki, konieczne jest ustawianie tej opcji metodą prób i błędów

Domyślnie: 0

session.focusTabMinWidth: <całkowita>

Określa minimalną szerokość aktywnej zakładki w procentach, gdzie 100 = szerokość okna.

Domyślnie: 0

session.screen0.tabs.intitlebar: <boolean>

Gdy True, zakładki będą umieszczane na pasku tytułu okna. Poniższe opcje przynoszą efekt tylko, gdy ustawione na False.
Opcja dostępna w wersjach 1.0rc i nowszych.

Domyślnie: False

session.screen0.tab.alignment: <pozycja>

Wyrównywanie zakładek do boku:

 • Left - lewego
 • Right - prawego

Domyślnie: Left

session.screen0.tab.height: <całkowita>

Powinno określać wysokość zakładki.

Uwaga.png
Uwaga! W wersjach 1.0rc2 i 1.0rc3 nie udokumentowano działania tej opcji

Domyślnie: 16

session.screen0.tab.width: <całkowita>

Określa szerokość zakładki w pikselach. Argumentem może być dowolna liczba całkowita.

Domyślnie: 64

session.screen0.tab.rotatevertical: <boolean>

Gdy True prawdopodobnie odwraca zakładkę w pionie.

Uwaga.png
Uwaga! Nie udokumentowano jeszcze działania tej opcji

Domyślnie: True

Opcje położenia nowo otwieranych okien

session.screen0.windowPlacement: <pozycja>

Opcja określająca w jakim miejscu ma pojawić się nowo otwarte okno. Możliwe ustawienia to:

 • RowSmartPlacement - nowe okna będą otwierane w poziomie w kierunku ustalonym przez rowPlacementDirection
 • ColSmartPlacement - nowe okna będą otwierane w pionie w kierunku ustalonym przez colPlacementDirection
 • CascadePlacement - okna otwierane kaskadowo, w odległości równej wysokości paska tytułowego od lewego górnego rogu okna
 • UnderMousePlacement - nowe okna będą otwierane pod kursorem myszki

Domyślnie: RowSmartPlacement

session.screen0.rowPlacementDirection: <kierunek>

Ustala położenie okien w poziomie:

 • LeftToRight - nowe okna będą przyklejone do lewej krawędzi ekranu/ innego okna
 • RightToLeft - nowe okna będą przyklejone do prawej krawędzi ekranu/ innego okna

Domyślnie: LeftToRight

session.screen0.colPlacementDirection: <kierunek>

Ustala kierunek okien w pionie:

 • TopToBottom - nowe okna będą przyklejone do górnej krawędzi ekranu/ innego okna
 • BottomToTop - nowe okna będą przyklejone do dolnej krawędzi ekranu/ innego okna

Opcje aktywowania okien

session.screen0.focusModel:

Określa, w jaki sposób będą aktywowane okna:

 • ClickFocus - należy na nie kliknąć
 • MouseFocus - należy na nie najechać kursorem myszy

Domyślnie: ClickFocus

session.screen0.tabFocusModel:

Określa, w jaki sposób będą aktywowane zakładki:

 • ClickToTabFocus - należy na nią kliknąć
 • SloppyTabFocus - należy na nią najechać kursorem myszy

Domyślnie: ClickToTabFocus

session.screen0.autoRaise: <boolean>

Gdy True, aktywne okno będzie automatycznie przesuwane na wierzch.

Domyślnie: True

session.screen0.autoRaiseDelay: <całkowita>

Określająca opóźnienie w milisekundach po jakim ma pojawić się okno, gdy autoRaise zostanie ustawione na True.

Domyślnie: 250

session.screen0.clickRaise: <boolean>

Gdy True, kliknięcie na okno spowoduje przesunięcie go na wierzch.

Domyślnie: True

session.screen0.followModel: 

Ustala, co zrobić z oknami, które będą aktywowane na innym niż aktualny pulpit wirtualny.

 • Ignore - nic
 • Follow - zmieni aktualny wirtualny pulpit na odpowiedni
 • Current = CurrentWorkspace = Fetch - przeniesie okno na aktualny pulpit wirtualny

Domyślnie: Follow

session.screen0.focuseLastWindow: <boolean>

Gdy True, Fluxbox zapamięta kolejność otwieranych okien i będzie aktywował najnowsze po zamknięciu aktywnego okna lub zmianie aktualnego pulpitu wirtualnego.

Domyślnie: True

session.screen0.focusNewWindows: <boolean>

Gdy True, nowo otwierane okna będą automatycznie aktywnymi.

Domyślnie: True

Opcje menu

session.screen0.menuMode: <rodzaj>

Określa, jak mają być otwierane elementy submenu w menu Fluxboksa.

 • Click - po kliknięciu
 • Delay - po pewnym czasie aktywności elementu

Domyślnie: Delay

session.screen0.menuDelay: <całkowita>

Określa, po jakim czasie (w milisekundach) ma pojawić się submenu, gdy menuMode ustawione jest na Delay.

Domyślnie: 250

session.screen0.menuDelayClose: <całkowita>

Określa (w milisekundach) po jakim czasie ma zamknąć się submenu, gdy kursor myszki przejdzie na inny element.

Domyślnie: 0

Pozostałe ustawienia:

session.screen0.edgeSnapThreshold: <całkowita>

Określa przy jakiej odległości okno zostanie przyciągnięte do krawędzi innego okna lub ekranu. Argumentem może być dowolna liczba całkowita, która określi liczbę pikseli przy jakiej okno ma zostać przyciągnięte.

Domyślnie: 0


session.screen0.resizeMode: <typ>

Zmienia typ rozszerzania okna przy przytrzymaniu klawisza alt i wciśnięciu PPM. Możliwe typy:

 • Bottom - rozszerza względem lewego górnego rogu
 • Quadrant - rozszerza względem rogu przeciwnego do miejsca, w którym wciśnie się PPM
 • Center - rozszerza równocześnie od każdego rogu

Domyślnie: Bottom

session.screen0.workspacewarping: <boolean>

Gdy True, podczas przeciągania okna przez krawędź ekranu zmieni się aktualny pulpit wirtualny (lewa krawędź - poprzedni; prawa - następny).

Domyślnie: True

session.screen0.showwindowposition: <boolean>

Gdy True, podczas przesuwania lub zmiany rozmiarów okna pojawi się prostokącik informujący o aktualnych właściwościach okna.

Domyślnie: True

session.screen0.decorateTransient: <boolean>

Gdy True, dekoracje będą obecne także na oknach potomnych programów.

Domyślnie: False

session.screen0.workspaceNames: <nazwy>

Określa, oddzielone przecinkiem, nazwy wirtualnych pulpitów.
Zaleca się zmianę tej opcji przez PPM -> fluxbox menu -> Workspace List -> Zmień nazwę aktywnego pulpitu.

Domyślnie: one, two, three, four

session.screen0.striftimeFormat: 

Określa format wyświetlanego czasu. Więcej szczegółów w man strftime lub man date.

Domyślnie: %I:%M %p

session.screen0.fullMaximizaton: <boolean>

Gdy True, po maksymalizacji okna będą zajmowały cały ekran.

Domyślnie: False

session.screen0.imageDither: <boolean>

Gdy True, kolory będą roztrząsane. Różnica jest widoczna tylko na systemach z małą głębią koloru - 8bpp lub mniej.

Domyślnie: True

session.imageDither: <boolean>

To samo co wyżej.

Domyślnie: False


session.screen0.workspaces: <całkowita>

Określa ilość wirtualnych pulpitów Fluxboksa.

Uwaga.png
Uwaga! Duża liczba pulpitów wirtualnych bardzo negatywnie wpływa na wydajność komputera. Nie jest znana górna granica ilości pulpitów wirtualnych, które może uruchomić Fluxbox (przy ponad 600 wciąż się uruchamia, jednak jest już nieużywalny)

Domyślnie: 4

session.screen0.windowMenu: <lokalizacja>

Określa lokalizację pliku windowmenu, który pozwala na dostosowywanie paska tytułu dla każdego programu z osobna. Składnia jest podobna do składni menu, jednak zawiera kilka dodatkowych elementów.

Uwaga.png
Uwaga! Dokładniejszy opis opcji znajduje się w changelogu Fluxboksa w wersji 0.9.10

Domyślnie: [brak]

session.screen0.appsFile: <lokalizacja>

Określa lokalizację pliku apps.

Domyślnie: ~/.fluxbox/apps

session.screen0.groupFile: <lokalizacja>

Określa lokalizację pliku groups.

Domyślnie: ~/.fluxbox/groups

session.screen0.keyFile: <lokalizacja>

Określa lokalizację pliku keys.

Domyślnie: ~/.fluxbox/keys

session.screen0.menuFile: <lokalizacja>

Określa lokalizację pliku menu.

Domyślnie: ~/.fluxbox/menu

session.screen0.slitlistFile: <lokalizacja>

Określa lokalizację pliku slitlist.

Domyślnie: ~/.fluxbox/slitlist

session.screen0.styleFile: <lokalizacja>

Określa lokalizację stylu używanego przez Fluxboksa.

Domyślnie: /usr/share/fluxbox/styles/Meta

session.styleOverlay: <lokalizacja>

Określa lokalizację pliku overlay. Wszelkie opcje w tym pliku nadpiszą analogiczne w aktualnym stylu, dzięki czemu można np. używać tego samego fontu niezależnie od stylu.

session.cacheLife: <całkowita>

Określająca jak długo (w minutach) mają pozostać w pamięci serwera X nieużywane pixmapy.

Domyślnie: 5

session.cacheMax: <całkowita>

Określa ile pamięci (w kB) może wziąć Fluxbox do przechowania pixmap.

Domyślnie: 200

session.colorsPerChanel: <całkowita>

Określa ile kolorów Fluxbox może wziąć od X serwera na wyświetlaczach pseudokolorowych. Kanał będzie czerwony, zielony lub niebieski. Fluxbox będzie korzystał z ilości kolorów równej <całkowita> podniesionej do sześcianu. <całkowita> musi być liczbą całkowitą z przedziału 2-6. Jeżeli używasz ośmiobitowego wyświetlacza, musisz ustawić wartość tej opcji na 4.

Domyślnie: 4

session.doubleClickInterval:

Określa, jak dużo (maksymalnie) czasu (w milisekundach) musi minąć pomiędzy kliknięciami, aby zostały uznane za dwuklik.

Domyślnie: 250

session.forcePseudoTransparency: <boolean>

Gdy True, pseudoprzezroczystość jest używana nawet jeżeli używane jest composite.

Domyślnie: False

session.ignoreBorder: <boolean>

Gdy False, złapanie okna za jego obramowanie pozwoli je przemieszczać.

Domyślnie: True

session.numLayers: <całkowita>

Określa ilość warstw. Argumentem może być dowolna liczba całkowita.

Uwaga.png
Uwaga! Nie jest zbadany przedział liczbowy

Domyślnie: 13

session.titlebar.left: <opcja>

Określa jakie przyciski mają znajdować się po lewej stronie pasku tytułu okna.

Domyślnie: Stick

session.titlebar.right: <opcja>

Określa jakie przyciski mają znajdować się po prawej stronie pasku tytułu okna.

Domyślnie: Minimize Maximize Close

W obu przypadkach możliwe opcje to:

 • Stick - przykleja okno (jest ono widoczne na wszystkich pulpitach wirtualnych)
 • Menu - wyświetla menu okna (dostępne także po wciśnięciu środkowego przycisku myszy na pulpicie)
 • Shade - zwija okno
 • Minimize - minimalizuje okno
 • Maximize - maksymalizuje okno
 • Close - zamyka okno
session.updateDelayTime: <całkowita>

Określa po jakim czasie (w milisekundach) pseudoprzezroczystość powinna się zaktualizować podczas poruszania okna. Ważne tylko gdy opaqueMove wynosi True. Może przyśpieszyć poruszanie okna.

Uwaga.png
Uwaga! Nie udokumentowano działania tej opcji

Domyślnie: [brak]

session.useMod1: <boolean>

Gdy True Fluxbox będzie korzystał z klawisza lewy Alt jako Mod1.

Narzędzia osobiste